Dotacje unijne

Start > O nas > Dotacje unijne

ZIP Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

  1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
  2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
  3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
  4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
  5. Australia i Oceania: Australia;
  6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

NazwaDataRozmiar
projekt-show-yourself.pdf
Projekt Show Yourself
2019-11-06 10:25175 KB

NazwaDataRozmiar
FE_POIR_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_A3.pdf
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego plakat
2021-09-07 10:29299 KB

NazwaDataRozmiar
FE-POIRa-3-poziom.pdf
FE POIRa 3 poziom
2021-11-10 15:29279 KB

NazwaDataRozmiar
zip_plakat_poir.pdf
Zip Plakat POIR
2022-02-16 14:06329 KB

Gdzie kupić?

wyszukaj naszego przedstawiciela w swoim regionie