REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VENIFLOOR.PL

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem venifloor.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów z usług  za pośrednictwem sklepu internetowego. Regulamin został opublikowany 28.10.2019 roku.

Sprzedaż produktów za pośednictwem sklepu internetowego venifloor.pl realizuje ZIP sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 34, w Suchej Beskidzkiej, kod pocztowy 34-200, woj. Małopolskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 552 171 66 72.

Kontakt z firmą jest możliwy pod adresem mailowym biuro@venifloor.pl oraz numerami telefonicznymi +48 884-660-660, +48 730-203-033, +48 696-509-219.

I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.venifloor.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

5. Strona – Usługodawca lub Klient.

6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.

8. Umowa o dzieło – umowa, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

9. Sprzedawca – ZIP sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowej 34, w Suchej Beskidzkiej, kod pocztowy 34-200, woj. Małopolskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, posługującego się numerem NIP 552 171 66 72.

10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

II POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem sklepu Kupujący może dokonywać zakupu produktów dostępnych pod domeną www.venifloor.pl.

2. Niniejszy regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.venifloor.pl, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania zakupów w sklepie, w tym składania i realizacji zamówień, wykonywania płatności, a także reklamacji i zwrotów produktów.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Do pełnego korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, wykorzystywania w tym celu przeglądarki internetowej, posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej, a także uruchomienie w przeglądarce obsługi plików cookies, a także javascript. W zależności od poziomu funkcjonalności (w tym wyrażenia woli dokonania zakupu), wymagania te mogą się różnić.

5. Poprzez korzystanie ze Sklepu Sprzedawca rozumie wszelkie czynności Klienta, które prowadzą do zapoznania się przez niego z treściami na stronie.

6. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe.

7. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

9. Postanowienia regulaminu obowiązują dla transakcji zawieranych pomiędzy Sklepem a Konsumentem (osobą fizyczną).

III SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Klienci mogą składać zamówienia za pośrednictwem strony www.venifloor.pl przez 24 godziny na dobę.

2. Aby dokonać zakupu, należy:

a) skompletować zamówienie poprzez kliknięcie guzika “dodaj do koszyka” przy produktach, które klient zamierza zakupić, w razie potrzeby po uprzednim określeniu rozmiaru produktu oraz liczby sztuk;

b) przejść na stronę “zobacz koszyk”, w celu podania kodu promocyjnego, o ile jest taka możliwość;

c) poprzez kliknięcie guzika “przejdź do kasy” przejść do strony realizacji zamówienia;

d) wypełnić dane zamawiającego razem z adresem przesyłki (o ile jest inny);

e) wybrać opcję płatności (Przelewy24, przelew tradycyjny lub za pobraniem);

f) przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

g) zaakceptować oświadczenie konsumenta stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia, mówiące o braku możliwości odstąpienia od umowy, na podstawie artykułu 15, ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta – oświadczenie to jest obowiązkowe, aby sprzedawca przeszedł do realizacji zamówienia;

h) poprzez kliknięcie guzika “składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” potwierdzić zakup;

i) w razie wyboru płatności poprzez system Przelewy24, dokonać zapłaty.

3.Po złożeniu zamówienia Klient do trzech dni roboczych otrzyma od Sprzedawcy informację o przystąpieniu do jego realizacji bądź odmowie przystąpienia do jego realizacji, z podaniem przyczyn odmowy.

4. W przypadku zamówienia produktów wymagających uprzedniego ich wyprodukowania wg określonej specyfikacji bądź ilości przez Sprzedającego, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest umowa o dzieło.

5. W przypadku jeśli Klient zamawia gotowe produkty, dostępne w odpowiedniej ilości na sklepie, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży i umowa o dzieło na wykonanie produktów zamówionych przez Klienta zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

IV FORMY I METODY PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

a) płatność za pobraniem – klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty w momencie odbioru przesyłki;

b) płatność przelewem tradycyjnym na numer konta: 

ZIP SP Z O.O.

Adres: Zamkowa 34;

Miasto: 34-200 Sucha Beskidzka

NIP: 5521716672

Nr konta: 74 1020 1433 0000 1402 0139 5995

c) płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 oferowanego przez PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, identyfikujacej się numerem NIP: 779-236-98-87 oraz REGON: 301345068.

2. Koszt wysyłki w przypadku wyboru opcji za pobraniem wynosi 16 zł.

3. Koszt wysyłki, ponosi Klient. Klient jest informowany o koszcie wysyłki zamówienia, każdorazowo przed jego potwierdzeniem.

4. Dostawą zamówień w zależności od charakteru zamówienia zajmują się

a. R2G Polska sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa NIP: 7010194877; prowadząca serwis apaczka.pl.

b. ROHLIG SUUS Logistics SA, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa NIP PL1230993241.

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.  Realizacja zamówienia polega na wyprodukowaniu zamówionego towaru (w przypadku zamówienia przez Klienta towarów wymagających uprzedniego ich wyprodukowania wg określonej specyfikacji bądź ilości przez Sprzedającego)  oraz przygotowaniu go do wysyłki na adres podany przez Klienta.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się do trzech dni od złożenia przez klienta oświadczenia o chęci zawarcia przez niego umowy o dzieło ze Sprzedającym.

3. Klient, który decyduje się na zakup produktów, wymagających uprzedniego ich wyprodukowania wg określonej specyfikacji bądź ilości przez Sprzedającego, składa oświadczenie zawierające żądanie przystąpienia do realizacji zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią załącznika nr 1 do regulaminu.

4. Klient na etapie składania zamówienia potwierdza żądanie rozpoczęcia realizacji usługi przed ustawowym terminem odstąpienia od umowy. Za potwierdzenie uznaje się zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia oraz podpisanie i dostarczenie do Sprzedawcy oświadczenia konsumenta, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Brak złożenia oświadczenia będzie równoznaczny z rezygnacją z jego realizacji.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do trzech tygodni roboczych liczonych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

7. Po tym czasie towar przekazany jest do firmy przewozowej wymienionej w paragrafie 4, pkt. 4, która dostarcza go Klientowi na wskazany wcześniej adres.

8. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem na każdym etapie realizacji zamówienia.

Po zakończeniu realizacji zamówienia, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przekazanie towaru do wysyłki.

9. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy biuro@venifloor.pl lub pocztą na adres ul. Zamkowa 34, kod pocztowy 34-200, Sucha Beskidzka, woj. Małopolskie.

3. Termin 14 dni liczy się od dnia:

a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części;

b) w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę objęte są standardowymi zasadami rękojmi, która obowiązuje przez dwa lata od wydania rzeczy kupującemu. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się po upływie roku od stwierdzenia wady, chyba że termin ten upływa przed ustawowym terminem dwóch lat obowiązywania rękojmi.

4. Reklamacje, wynikające z obowiązywania rękojmi należy zgłaszać na adres na adres mailowy biuro@venifloor.pl lub pocztą na adres ul. Zamkowa 34, kod pocztowy 34-200, Sucha Beskidzka, woj. Małopolskie.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

8. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź – gdy to możliwe – naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

VIII GWARANCJA

1. Wszystkie produkty w sklepie objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji opisane są w dokumencie dostępnym pod adresem https://venifloor.com/o-venifloor/do-pobrania/warunki-gwarancji-venifloor/. Zostają one również dołączone do zakupionego produktu.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza warunków wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, opisanych w rozdziale VII.

IX DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta jest Sprzedawca.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem https://venifloor.com/polityka-prywatnosci

X POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2.  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: http://venifloor.pl/regulamin/.

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 

5. Postanowienia niniejszego regulaminu w pełni obowiązują wyłącznie w relacji z Konsumentami (osobami fizycznymi). W przypadku przedsiębiorstw, Sprzedawca zachęca do kontaktu indywidualnego, na podstawie którego zostaną ustalone szczegóły współpracy.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Będąc świadomym treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827, tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.), działając na podstawie art. 21 ust.2 ww. ustawy żądam rozpoczęcia realizacji zamówionej usługi ………………………………………… przed upływem terminu uprawniającym mnie do odstąpienia od umowy. 

2. Jestem świadomy treści art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 38 pkt.1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

3. Zostałem poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez firmę ……………………….. utracę prawo odstąpienia od umowy.  

……………………………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………..

                        (podpis)

Podstawy prawne:

1) Art. 27 ustawy – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2) Art. 21 ust.2 ustawy – Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

3) Art. 35 ust.1 ustawy – Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4) Art. 35 ust.2 ustawy – Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5) Art. 38 pkt.1) ustawy – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.